Forskriften FSE stiller krav om:

 • at kurset inneholder relevante tema som er med på å ivareta forskriftens formål og at dette gjennomgåes minst hver 12. måned
 • kurs innen førstehjelp der strømrelaterte skader og tiltak også er med. Det er både naturlig og nødvendig å ha praktisk øvelse innen hjerte-lunge-redning (HLR) i denne forbindelse
 • årlig kurs og øvelse på evakuering av "nødstedt" personale i mast for personell som arbeider i luftledningsnettet

På generell bakgrunn kan det nevnes at det finnes tre ulike kategorier personell som har behov for FSE-kurs:

 1. Personell ut en elektrofaglig kompetanse (fibermontører, skogryddere, renholdspersonale, mekanikere, vaktmestere etc.) - denne gruppen kalles "Instruert personale"
 2. Personer med elektrofaglig kompetanse - som kun jobber på lavspente anlegg 0 - 1 000V (eksempelvis elektrikere)
 3. Personer med elektrofaglig kompetanse som jobber på alle spenningsnivå 0 - 420 000V (eksempelvis energimontører)

De to siste kategorier omtales som "sakkyndige"....innen fordelingsanlegg.

Naturlig nok vil våre FSE-kurs være spesielt tilpasset de ulike brukergrupper som nevnt ovenfor. 

Forskriften FSE har følgende innhold:

 1. Innledende bestemmelser og definisjoner
 2. Generelle bestemmelser
 3. Generelle sikkerhetskrav
 4. Arbeidsmetoder
 5. Vedlikehold av elektriske anlegg
 6. Avsluttende bestemmelser

Vi er av den oppfatning av at de ulike brukergrupper som forskriften retter seg mot - skal ha praktisk nytte av kurset slik at forskriftens formål oppfylles! Det er derfor naturlig at man ser på ulykkesstatistikker (for å se trender og uheldig utvikling, som krever oppmerksomhet) og typiske arbeidsoppgaver for de 3 ulike kategorier som FSE gjelder for. 

Noen momenter som DSB poengterer alltid må være belyst i FSE-kurs:

 1. Ansvar for det elektriske anlegget
 2. Faremomenter ved arbeid i elektriske anlegg
 3. Organisering av sikkerhetsarbeidet og gjennomgang av rollene dridtsleder/driftsansvarlig person, leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeid, leder for kobling, stedfortreder og person nr. 2
 4. Gjennomgang av sikkerhetsbestemmelser, godkjenninger, tillatelser, rutiner og instrukser
 5. Praktisk bruk av utstyr, personlig verneutstyr samt kontroll og vedlikehold av disse
 6. Førstehjelp og praktisk HLR øving med fokus på strømulykker (strømgjennomgang og lysbueskader). NB! Førstehjelp er et praktisk fag der en har mulighet til å bli gitt instruksjoner og korrigeringer

Dette vil vi sørge for blir ivaretatt på våre kurs/kurspakker.

Våre FSE-kurs har en "rød tråd" med fast innhold, spesialtilpasset de ulike kategorier nevt ovenfor - men også stor grad av "skreddersøm" for den enkelte virksomhet. Her kan vi eksempelvis nevne: uønskede hendelser i virksomheten samt bedriftsinterne instrukser. Vi er opptatt av at personalet skal oppfatte kursene våre som praktisk og nyttig.

Varighet:

 1. FSE-Instruert personale: ca. 3 timer (Lenke til nettkurs: https://nfse.kursportal.net/course/view.php?id=162)
 2. FSE-Sakkyndig personale - lavspenning: ca. 4 timer (Lenke til nettkurs: https://nfse.kursportal.net/course/view.php?id=163)
 3. FSE-Sakkyndig personale (forsyningsanlegg) - alle spenningsnivå: ca. 5 timer (lenke til nettkurs: https://nfse.kursportal.net/course/view.php?id=157)

Pris (klasseromskurs, nettkurs noe rimeligere):​ Be om pristilbud.

Vi har også mulighet for å tilby ordinære FSE-kurs som nettbasert (enten for enkeltpersoner eller grupper).

I og med at mange bedrifter ofte har tilbud om førstehjelpskurs i regi av lokalt Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller Bedriftshelsetjeneste - bør du derfor be om tilbud spesielt på førstehjelpskurs i tillegg til FSE-kurs om dette er ønskelig. Husk at om du har førstehjelpskurs i lokal regi så må det også omhandle strømrelaterte skader og tiltak. 

Hvis det er behov for kurs og øvelse i evakuering av nødstedt personale i mast så ber du også om tilbud på dette.